Hoppa till sidans innehåll

Policys


Ridskolepolicy

Hästhållningspolicy

Policy vid olycksfall, akut insjuknande och dödsfall

Handlingsplan vid persons olycksfall, akut insjuknande eller dödsfall

Handlingsplan vid olycksfall, akut insjuknande eller dödsfall  för häst

Ledarskapspolicy

Jämställdhetspolicy

Policy kring doping, narkotika, alkohol och tobak

Resepolicy

 

 

Vara Hästsportklubbs ridskolepolicy

 Vara Hästsportklubbs grundläggande policy för föreningens ridskoleverksamhet baseras på Svenska Ridsportförbundets ridskolepolicy, som gäller för föreningar anslutna till SvRF och som i egen regi driver, eller i samverkan med näringsidkare erbjuder, ridskoleverksamhet för föreningens medlemmar.  Ridskolan skall utbilda i ridning, hästhantering och hästkunskap med inriktning mot Svenska Ridsportförbundets tävlingsdiscipliner.  För detta krävs att

 • verksamheten leds av personal med relevant kompetens enligt föreningens kompetensförsörjningsplan;
 • ridskolan förfogar över lämpliga och väl skolade hästar;
 • verksamheten bedrivs vid en ändamålsenlig anläggning som uppfyller SvRFs krav för en god och säker hästhållning.

 

 1. Ridskolan skall vara en naturlig plats för kunskapsinhämtning.

För detta krävs att

 • ridskolan skall ge god grundutbildning;
 • ridskolan också skall ge möjligheter till individuell sportslig utveckling;
 • ridskolans utbildning skall följa en utbildningsplan med tydliga mål, exempelvis märkestagning.

 

 1. Ridskolan skall erbjuda möjligheter för människor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning att lära sig hantera hästen i olika situationer.

För detta krävs att

 • all verksamhet genomförs på ett – för såväl människa som häst – säkert och beprövat sätt.
 • verksamheten aktivt värnar den sociala miljön.
 • verksamheten bedrivs i linje med Svenska Ridsportförbundets idéprogram ”Ridsporten Vill”
 • såväl ideella ledare som personal i verksamheten förstår vikten av ridskolans sociala betydelse i samhället

 

 1. Ridskolan skall vara ett föredöme i hästhållning.

För detta krävs att

 • verksamheten uppfyller SvRFs Hästhållningspolicy samt ”Code of Conduct”
 • verksamhetens hästhållning baseras på SvRFs definition av god hästhållning.
 • hästhållning och anläggning uppfyller djurskyddslagstiftningens krav

Vara Hästsportklubbs hästhållningspolicy

Vara Hästsportklubbs grundläggande policy för föreningens hästhållning baseras på Svenska Ridsportsförbundets hästhållningspolicy.

 1. Inom all hästverksamhet är omsorgen och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.
 2. Oberoende av vad hästen används till, måste det ske inom ramen för vad dess fysiska och pysiska hälsa medger.
 3. Alla hästar skall värderas lika, oberoende av kön, ras, ålder och härstamning.
 4. Hästens historia och dess behov samt kunskapen om hur man umgås med hästar är ett kulturarv som skall bevaras.

Policy för lokaluthyrning

   Föreningen kommer att utforma denna policy när föreningen har en anläggning att utgå från.

Policy vid olycksfall, akut insjuknande och dödsfall

Mål

Vid olycka, akut insjuknande eller dödsfall 

 • känner drabbade och anhöriga sig trygga i hur föreningen hanterar situationen;
 • vet drabbade och anhöriga vem i föreningen man ska tala med;
 • ges fortlöpande information till massmedia;
 • är det viktigt att behandla alla, människa eller djur, med respekt;
 • står föreningen bakom de som är utsedda som ansvariga

Syfte

Vid olycka, akut insjuknande eller dödsfall

 • hålls en dialog med anhöriga och berörda medlemmar;
 • ge kunskap om vilken roll man själv och andra har för att nå målet;
 • vet alla verksamma var bår och annan första-hjälpen-utrustning finns och hur den används.

Metod

Föreningen utser vid planeringen av en aktiviteten aktivitetsansvarig för sjukvården ansvarig för kontakter med anhöriga och massmedia.

 • Föreningen har en tydlig markering av funktionärer så att alla, även gäster, kan se vem som är ansvarig för vilka funktioner, t ex sjukvårdansvarig, trafikansvarig eller aktivitetsansvarig
 • Föreningen har ansvar för att alla funktionärer vid en aktivitet har grundläggande kunskaper om
  • var första-hjälpen-utrustning, inklusive bår, och brandskyddsutrustning finns
  • hur sjukvårds- och brandskyddsutrustning ska hanteras. .

Handlingsplan vid persons olycksfall, akut insjuknande eller dödsfall

Åtgärder Ansvarig
Kalla på ridlärare/vuxen Närmaste vittne
Överväga behovet av läkarvård/transport till sjukhus Sjukvårdsansvarig
Ringa efter hjälp om det behövs Sjukvårdsansvarig
Kontakta den skadades anhöriga Sjukvårdsansvarig
Se till att någon följer med den skadade till läkare Sjukvårdsansvarig
Kontakta ordförande Sjukvårdsansvarig
Utreda det inträffade Styrelse + Sjukvårdsansvarig + andra funktionärer
Göra skadeanmälan Försäkringsansvarig
Kolla upp försäkringar/ersättningar Försäkringsansvarig + drabbad
Prata med eventuell media Mediaansvarig

 

Handlingsplan vid olycksfall, akut insjuknande eller dödsfall  för häst

Åtgärder Ansvarig
Kalla på ridlärare/annan hästkunnig Närmaste vittne
Överväga behovet av veterinärvård Ridlärare
Kalla på veterinär vid akutfall Ridlärare
Kalla på veterinär i annat fall Hästansvarig
Övervakning av häst tills veterinär anländer (akutfall) Ridlärare
Transportera häst till veterinär Hästansvarig
Kontakta eventuell hästägare och styrelse Ridlärare
Utreda det inträffade Styrelse+ridlärare+hästansvarig+övriga berörda
Kontakta försäkringsbolag Försäkringsansvarig
Vid dödsfall av häst där hästkroppen måste finnas kvar på anläggning innan kroppen kan transporteras till destruktion skall kroppen ligga avskiljt, avspärrat och övertäckt Hästansvarig + personal
Vid smittsam sjukdom informera jordbruksverket samt närliggande stallar Hästansvarig

   

Ledarskapspolicy

Som ledare i Varahästsportklubb är man ett föredöme för andra medlemmar och representerar föreningen. Detta innebär att man i sin ledarroll:

 • Arbetar mot diskriminering, trakasserier och mobbing.
 • Arbetar för tillgängligheten för alla på anläggningen.
 • Förespråkar en ren ridsport.
 • Tänker på sitt benmötande och sin framtoning, denna skall vara trevlig och tillmötesgående.
 • Är medveten om den maktpositionen man kan ha ibland andra på klubben och inte utnyttjar denna till egen fördel.
 • Är öppen för människans olikheter och tar hänsyn till andra människors bakgrundsförhållanden och förutsättningar.

 

Jämställdhetspolicy

Följande bygger på Riksidrottsförbundets policy för jämställdhet. Föreningens jämställdhetsarbete är inriktat på att kvinnor/flickor och män/pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

Mål

Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva ridsport. Det kräver att kvinnors och mäns deltagande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. All verksamhetsplanering skall ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Med en genomtänkt verksamhet vill föreningen påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.

 • Alla ges lika möjligheter att utöva idrott. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i föreningen. Föreningen vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till olika behov och möjligheter.
 • Alla medlemmars ridsportsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Det innebär till exempel att alla tilldelas resurser efter samma principer. Kvinnor och män har lika stort inflytande i styrelse, sektioner och kommittéer.
 • Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka. Det innebär att alla ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda. Kunskap kring jämställdhet måste ges hög prioritet. Det är viktigt att inse att också ridsporten präglas av bristande jämställdhet och att medvetet och aktivt ta itu med detta problem. Bara en jämställd verksamhet präglas fullt ut av de demokratiska värderingar.
 • Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där alla deltar. Jämställdhetsintegrering förutsätter att det finns kunskap om jämställdhetsfrågor hos förtroendevalda, ledare, tränare och anställda på alla nivåer.

Policy och handlingsplan vid mobbing Inom Varahästsportklubb är all form av mobbing, utfrysning och trakasserier oacceptabelt. Föreningen arbetar förebyggande genom att informera och upplysa om den kamratanda som skall genomsyra föreningens verksamheter. Som medlem i föreningen har man rättigheter och skyldigheter mot andra, ett trevligt och icke diskriminerande bemötande är både en av de skyldigheterna men också en rättighet och ses som en av de mest grundläggande i föreningen. Alla får vara med och alla skall kunna känna sig trygga i föreningen. Inom Varahästsportklubb accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte trakasserarens motiv. Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år.  All form av mobbing, trakasserier och övergrepp strider mot Riksidrottsförbundets fyra värdegrunder ”Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel”. Vid fall av mobbing och trakasserier vidtar föreningen följande åtgärder:

 • Inleda samtal med båda parter, i fall med minderåriga även med målsman.
 • En individuell handlingsplan till hur man förebygger och förhindrar mobbingen utformas.
 • Föreningen uppmärksammar att det är viktigt att ha i åtanke att mobbningsfall är komplicerade och har många gråzoner. I samtal med båda parter är det viktigt att tänka på framtoning och bemötande så ingen känner sig påhoppad.
 • Grövre trakasserier och övergrepp polisanmäls av ordförande. Ridlärare, ledare med flera har ansvar att händelserapportera till ordförande.

 

Policy kring doping, narkotika, alkohol och tobak

Doping

Doping av hästar eller människor är oacceptabelt fusk. Doping strider mot vedertagen medicinsk etik och är förenat med hälsorisk för såväl häst som ryttare. Doping skadar idrottens trovärdighet och utgör därigenom ett allvarligt hot mot vår sport.

Mål

 • Att alla medlemmar och gäster ska slippa konfronteras med doping och dess konsekvenser;
 • Att alla medlemmar och gäster ska uppleva verksamheten som sund;
 • Att bidra till en dopingfri svensk ridsport.

Syfte

Stärla känslan för ärlighet och rent spel som ligger i föreningens intresse. Ge mening åt tävlingsformen genom att alla följer de regler som finns för både människa och häst.

Metod

 • Arbeta förebyggande genom information till medlemmar kring otillåtna preparat;
 • Göra äldre till föredömen för de yngre;
 • Utestängning av förespråkare/användare av dopingprepparat och rapport till Svenska Ridsportsförbundet eller Riksidrottsförbundet;
 • Ge medlemmar möjlighet att delta i utbildningar kring doping, psykologi kring tävlan mm.

Alkohol 

Mål

Föreningen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten måste vara att ridsporten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Ledarna skall vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder i sin samvaro med barn och ungdomar

Syfte

 • Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet.
 • Stärka kompetens och informationsverksamhet om alkoholens skadeverkningar. Ta fram metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar.

Metod

 • Inga alkoholdrycker* får förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med verksamhet för eller med barn och ungdomar eller i samband med evenemang.
 • I samband med publika evenemang finns tillräcklig kontroll vid entréer mm för att förhindra medhavda alkoholdrycker.
 • Gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker uppmärksammas.
 • Ingen sponsring/marknadsföring av alkoholdrycker.
 • Ingen sponsring som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Medvetenhet om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol gör att representanter från föreningen under resor och vid officiella uppdrag/sammanträden tänker på det intryck de skapar kring föreningen.
 • Ledare och tränare görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

* Alkoholdrycker = dryck starkare än 0,5 %.

Tobak och droger

 Mål

 • Föreningens anläggning skall vara tobaks- och drogfria;
 • Föreningens medlemmar uppfattar att man är föredömen för varandra.
 • Narkotika är absolut förbjudet.

Syfte

 • Att ta avstånd från det som är skadligt för hälsan.

Metod

 • Rökning får endast ske på anvisad och avskiljd plats.
 • Användning av narkotika polisanmäls.

 

Policy för resor

Mål

 • Ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor;
 • Verksamhetens resor ska anpassas så att den inte påverkar miljön negativt;
 • Trafiksäkra och miljöanpassade transporter;
 • Hålla nere transportkostnaderna;
 • Öka kunskapen kring trafiksäkra och miljöanpassade transporter;
 • Alla transporter i samband med verksamhet ska
  • följa gällande trafikbestämmelser,
  • anpassa hastigheten,
  • ske med erfarna förare och trafiksäkra transportmedel
  • tillämpa eco-driving
  • tillämpa total trafiknykterhet.

Syfte

 • Medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande.
 • Påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.
 • Höja medvetenheten om det särskilda ansvar det innebär med skjutsningar av barn och ungdomar i privata personbilar till och från träning och tävling så att man färdas i personbilar som har så lite miljöpåverkan och så hög säkerhet som möjligt.
 • Att föreningens barn- och ungdomsverksamhet skall se idrott och säker trafik som en del av sitt sociala ansvar, barn och föräldrars trygghet.

 

Metod

 • Ställa föreningen bakom riksdagens och regeringens Nollvision
 • Samordna resor;
 • Organisera samåkning t ex genom gemensamma bussresor;
 • Genomtänkt upplägg av serieprogram;
 • Alla som cyklar till och från ridskolan bör ha cykelhjälm;
 • Alla under 15 år som cyklar till och från ridskolan ska ha cykelhjälm;
 • Hyrbilar skall vara anslutna till biluthyrningsbranschen (BURF) och uppfylla dess regler och policys.
 • Inhyrda bussar skall vara anslutna till Svenska bussbranschens riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys.
 • Att verksamhet på vägar och gator bör separeras från trafik;
 • Informera aktiva om vikten att efter fysiskt ansträngande aktivitet vara utvilad innan man beger sig ut i trafiken;
 • Verka för trafiksäker miljö i samband med arrangemang som genererar mycket trafik i samarbete med kommun och lokal polismyndighet.

   

Uppdaterad: 03 FEB 2019 11:54 Skribent: Hans Elfstrand
E-post: Adressen Gömd

 

Alla som rider på ridskolan måste vara medlemmar + de som har ridhuskort. Medlemsavgiften 2021 är 325:- för junior tom 18 år, och 375:- för senior, vill hela familjen bli medlemmar kostar det 800:-. Är du inte medlem sen tidigare så ska du skicka mail till This is a mailto link där du anger ditt namn, personnummer, adress, mail, och telefonnummer och märker mailet med "Ny medlem". Avgiften skickas på faktura.  

 

"Kul att se den handikappsanpassade anläggningen som Vara Hästsportklubb har byggt upp. Helt fantastisk! Handikappridning handlar om att man ska må bra, det är rehabilitering. Därför är det så himmla kul att se vad ni gör här!" - Felicia Grimmanhag, Elitryttare i PARA-dressyr

Viktig information för dig som besöker anläggningen och ridskolans stallar. Vänligen läs och följ dessa rekomendationer för att förhindra smittspridning. 

 

Genom medlemskapet i Vara Hästsportklubb får du en olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet.

Postadress:
Vara Hästsportklubb
Naum Blankgården 2
53494 Vara

Besöksadress:
Naum Blankgården 2
53494 Vara

Kontakt:
Tel: 0728597194
E-post: This is a mailto link

Se all info